» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 0

Medlemmar: 2784

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  ForumSyrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

SAAF, är en partipolitisk obunden och kristen ideell akademikerorganisation.

Syftet med SAAF är att tillvarata syrianska/arameiska akademiker och studenters intressen inom studie- och näringsliv. SAAF syftar även till att tillvarata syrianska/arameiska akademikers och studenters intressen inom sociokulturella frågor.

SAAF uppmuntrar till studier och entreprenörskap samt arbetar med att skapa ett kontaktnät mellan akademiker både inom och utanför landets lärosäten.

SAAF arbetar också för att underlätta för syrianska/arameiska ungdomar att anpassa sig till universitetsmiljön.

SAAF uppmuntrar syrianska/arameiska ungdomar att sträva mot akademiska studier.

Dessutom verkar SAAF för en aktiv informationsspridning om syrianers/araméers historia och kultur samt situation i diasporan.

SAAF är ett världsunikt nätverk för syrianska/arameiska akademiker!

“Utbildning skapar möjligheter - Nätverk ger jobb”

“Ingenting är omöjligt, så länge viljan finns”

Facebook: SAAFSverige

Instagram: SAAFSverige
Kontakta SAAF
Adress: SAAF
Klockarvägen 104, 1 tr
151 61 Södertälje

Kontaktperson:
Bedros Yevno
Telefon: 0707 320282

Facebook: SAAFSverige
Instagram: SAAFSverige

» info@saaf.info
» Formulär


Projekt
STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKERFÖRBUNDET

Inledning
SAAF är en självständig, partipolitisk obunden och kristen ideell akademikerorganisation.

SAAF´s uppgift är att tillvarata syrianska/arameiska akademikers och studenters intressen på det kulturella och sociala planet samt motverka diskriminering och utanförskap.

SAAF bedriver sin verksamhet bland gymnasieelever, högskolestudenter och utexaminerade akademiker för att uppfylla sina syften och uppnå sina mål.

Allmänna bestämmelser

§1 Förbundets namn
Förbundets namn är ”Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet” med förkortning SAAF, som stiftades den 1 maj 2006.

§2 Ändamål
Förbundets ändamål är:

• Att vara den paraplyorganisation som skall representera samt hjälpa till att organisera lokala syrianska/arameiska studentföreningar vid svenska högskolor och universitet

• Att främja ett gott kamratskap genom diskussioner, föredrag, diverse aktiviteter och annan verksamhet

• Att verka för en god utbildningskvalitet för syrianer/araméer.

• Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner, universitet, näringsliv samt utexaminerade akademiker å andra sidan

• Att bland medlemmar väcka intresse för och debatt kring syrianska/arameiska frågor och medvetengöra de om deras identitet och kulturarv

• Att arbeta för integration av syrianska/arameiska ungdomar och akademiker i det svenska samhället och motverka diskriminering och utanförskap

• Att arbeta för och underlätta syrianska/arameiska ungdomars anpassning till högskolemiljö.

• Att verka för och uppmuntra syrianska/arameiska ungdomar till högre studier.

• Att verka för köns jämlikhet och ökad jämställdhet.

§3 Sammansättning
Förbundet består av lokala medlemsföreningar och de fysiska personer som i medlemsföreningarna upptagits som medlemmar.

§4 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Förbundets högst beslutande organ är årsmötet och/eller extra årsmötet

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§6 Firmateckning
Firmatecknare är förbundets ordförande och kassör var för sig.

§7 Stadgetolkning m.m.
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundets styrelse har tolkningsföreträde för dessa stadgar mellan årsmötena.

Uppstår tvivelaktigheter om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall avgöras i nästkommande årsmöte eller av styrelsen.

Om styrelsen tagit beslut enligt ovan skall nästkommande årsmöte informeras om dessa beslut.

§8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röstberättigade deltagande medlemmar på årsmötet.

Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inkomma till styrelsen sex veckor innan årsmötet som sedan skickas ut till medlemsföreningarna minst fyra veckor innan årsmötet.

§9 Ändring av förbundets namn
För ändring av förbundets namn krävs att samtliga medlemsföreningar godkänner ändringen till det nya namnet under ordinarie eller ett extra insatt årsmöte.

§10 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet medlemsföreningar.

Vid beslut om upplösning av förbundet skall förbundets samtliga tillgångar tillfalla medlemsföreningarna i förbundet. Fördelningen fördelas lika oavsett storlek i medlemsantal.

Förbundets organisation

§11 Årsmöte
Årsmötet och extra årsmöte är förbundets högsta beslutande organ.

§11.1 Tidpunkt
Årsmötet hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§11.2 Kallelse
Kallelse till årsmötet skall utfärdas och utsändas av förbundets styrelse till samtliga medlemsföreningar senast åtta veckor innan mötet.

Finns förslag om stadgeändring, upplösning av förbundet eller annan fråga av väsentlig betydelse för förbundet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Kallelsen skall även innehålla uppgift om var medlemmen kan vända sig för att få information inför årsmötet.

§11.3 Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet (motion och nomineringar)
Motionsrätt tillkommer endast medlemsföreningar och förbundsstyrelsen.

Motion från medlemsföreningar skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Nomineringar av styrelsekandidater skall vara valberedningen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet

§11.4 Närvarorätt på årsmötet
Medlemsförening som har betalat medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av förbundet har närvarorätt på årsmötet.

Årsmötet är öppet för alla enskilda medlemmar från medlemsföreningar. Dock skall den som är intresserad av att närvara på årsmötet anmäla skriftligen till förbundsstyrelsen senast två veckor innan årsmötet. Intresseanmälan godkänns i mån av plats.

Person som inte är medlem i en av medlemsföreningarna i förbundet men som vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen skriftligen senast en vecka före årsmötet.

Beslut om närvarorätt för icke medlemmar på årsmöte kan inte överklagas.

§11.5 Rösträtt på årsmötet
Rösträtt har endast föranmälda ombud utsedda av respektive medlemsförening som har betalat sin medlemsavgift och inkommit med sina årsmöteshandlingar i tid.

Anmälan av ombud görs skriftligen senast två veckor innan årsmötet.

Person som har av styrelsen beviljats närvarorätt har inte rösträtt.

§11.6 Antalet ombud på årsmötet
Varje medlemsförening oavsett storlek har rätt till tre ombud med rösträtt på årsmötet.

§11.6 Beslutförhet
Årsmötet är beslutför med det antal röstberättigande ombud som är närvarande på mötet, dock skall ombuden representera lägst 2/3 av de röstberättigade medlemsföreningarna.

Om inge beslutförhet uppnås skall årsmötet omedelbart avbrytas och styrelsen snarast utlysa extra årsmöte att hållas inom två månader. Skulle beslutförhet enligt första stycket inte uppnås vid det extra årsmötet skall beslutförhet ändå anses uppfyllt och årsmötet kan med bindande verkan för förbundet fatta beslut, dock ej beslut avseende §1 (föreningens namn), §9 (ändring av föreningens namn) eller §10 (upplösning av föreningen).

§11.7 Beslut
Alla beslut är lika mycket värda, en ombud – en röst.
Beslut vid årsmöten eller styrelsemöten fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Beslut bekräftas med klubbslag.

§11.8 Omröstning
Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

§11.9 Nedläggande av röst och reservation.
Närvarande röstberättigade ombud har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället (reservation).

§11.10 Valbarhet till styrelsen, valberedning och revisor
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlemmar från medlemsföreningarna som av sin förening nominerats eller av valberedningen föreslagits som godkänt förbundets stadgar samt förklarar sig redo att verka för dess målsättningar.
Till revisor får även ickemedlem väljas. Ytterligare bestämmelser om revisors valbarhet finns i §25.

§11.11 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Mötet öppnas.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordningen/föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare till lika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gånga räkenskapsåret.
9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det gånga verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av förbundets styrelse:
Jämna årtal
a) Förbundets ordförande på en tid av två år.
b) Förbundets sekreterare på en tid av två år.
c) 2 av förbundets ledamöter på en tid av två år.
d) 2 av förbundets ledamöter på en tid av ett år.
e) 3 av förbundets suppleanter på en tid av ett år, som rang ordnas från ett till tre.
f) 2 revisorer på en tid av ett år varav en sammankallande.
g) 3 personer till valberedningen, på en tid av ett år varav en sammankallande.

Ojämna årtal
a) Förbundets kassör på en tid av två år.
b) 2 av förbundets ledamöter på en tid av två år.
c) 2 av förbundets ledamöter på en tid av ett år.
d) 3 av förbundets suppleanter på en tid av ett år, som rang ordnas från ett till tre.
e) 2 revisorer på en tid av ett år varav en sammankallande.
f) 3 personer till valberedningen, på en tid av ett år varav en sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgifter.
14. Behandling av styrelsens förslag eller från medlemmar som i rätt tid inkommit med motioner.
15. Övriga frågor (observera att beslut som upptas under denna punkt är inte bindande utan endast rekommenderande och/eller upplysande).
16. Mötet avslutas.

§11.12 Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmötet och skall justeras av årsmötet vald protokoll justerare.

§11.13 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till ett extra insatt årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst 2/3 av medlemsföreningarna begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Om både styrelseordföranden och vice ordföranden avgår skall ett extra årsmöte kallas inom två månader från deras avgång.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Vad som regleras avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller även vid extra årsmöte.

§12 Valberedning
Valberedning väljs av årsmötet och deras uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till förbundets styrelse. Valberedningen skall vidare behandla inkomna kandidaters ansökningar.
Valberedningen skall senast en vecka före årsmötet underrätta styrelsen om medlemmar som anmält intresse för att ingå i förbundets styrelse.

§25 Revisorer
Två personer väljs till revisorer av förbundets årsmöte och deras uppgift är att granska förbundets bokföring och bokslut före årsmötet för att rapportera till medlemmarna.

Revisorerna har rätt att granska förutom bokföringen andra handlingar som är av betydelse för revisionen. Revisorerna skall inkomma med sin rapport om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen till årsmötet om slutgiltigt beslut. Årsmötets beslut är bindande.

Till revisor får inte styrelseledamot väljas.

Medlemskap

§13 Villkor för medlemskap
Medlemskap i förbundet beviljas de föreningar som sympatiserar med och godtar förbundets stadgar och målsättningar.

För att upptas som medlem i SAAF skall den lokala föreningen uppfylla gällande regler enligt svenskt föreningsliv.

Ansökan om medlemskap i förbundet görs skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet. Ansökan bereds av styrelsen och behandlas av årsmötet.

Studerande och utexaminerade personer som är intresserade av att vara medlemmar men saknar en lokalförening på sin ort/utbildningssäte skickar sin medlemsansökan till förbundet. Förbundet placerar den intresserade på den geografisk närmast belägna lokalförening.

§13.2 Avslag
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta förbundets ändamål, intressen eller att vederbörande tidigare skadat förbundet.

Beslut att avslå medlemskap skall fattas av årsmötet. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande föreningen skall iaktta för att kunna godkännas som medlem om detta är möjligt.

§14 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastslås av årsmötet varje år.

§15 Utträde
Medlemsförening äger rätt till utträde ur förbundet sedan de till förbundsstyrelsen inkommit med protokollutdrag av vilket det skall framgå att beslutet om utträde har tagits på ett årsmöte med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar senast sex veckor innan årsmötet och ärendet behandlas under årsmötet.

§16 Uteslutning
Medlemsförening får uteslutas ur förbundet om denna har försummat att betala av förbundets beslutade avgifter, motarbetat förbundets ändamål, intressen eller verksamhet.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av årsmötet.

Styrelsen

§19 Sammansättning
Styrelsen består av ordföranden, kassör, sekreterare samt ledamöter och suppleanter som valts på årsmöte. Antalet ledamöter skall vara udda.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Därefter väljs de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt turordningen i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Avgår styrelseordförande inträder vice ordförande i hans eller hennes ställe.

§20 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för förbundets ändamål och målsättning svara för att förbundets verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för förbundet gällande regler och lagar iakttas och efterlevs,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera och leda arbetet inom förbundet,
• ansvara för och förvalta förbundets medel,
• tillställa revisor räkenskaper m.m.
• förbereda årsmöte.

§21 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, sekreteraren eller kansli, eller då minst hälften av antalet ledamöter har begärt det. Kallelse bör ske senast tio dagar innan styrelsemötet.

Vid sammanträde skall protokoll föras på sekreterares ansvar. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Styrelsemötena är öppna för samtliga medlemmar och protokollen offentliga. Styrelsen får dock begränsa närvarorätten styrelsemötena, del av styrelsemöten eller att endast avse viss fråga. Medlem har även yttranderätt samt förslagsrätt men ej rösträtt i frågor som behandlas på styrelsemötet.

§22 Beslutsförhet för styrelsen

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§23 Beslut på styrelsemöte
Beslut sker med enkel majoritet. Vid jämn omröstning har ordförande utslagsgivande röst.

§24 Tystnadsplikt för styrelseledamot
Styrelsens ledamöter kan endast av ordföranden vid mötet åläggas tystnadsplikt avseende en viss fråga eller generellt avseende ett styrelsemöte. Tystnadsplikten innebär att ledamot inte under några omständigheter får yppa vad som sagts vid mötet om det tystnadsplikten rör för någon som inte ingår i styrelsen.

Ordförandes beslut om tystnadsplikt kan inte överklagas.
Nyheter

Kalender
M
T
O
T
F
L
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Nationell nätverksträff
14 december 2019

Nätfrågan
-
 -
 -
 

Administration
Kontakta oss
Sidkarta
Facebook
Linkedin

Utbildningslänkar
 Syrianska Sidor
 Utbildningslänkar
 Studentlänkar
 Högskolor/Univ.


© Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019